Altalanos uezleti feltetelei auef

Printer-friendly versionPDF version

(2020.01.15. az utolsó módosítás dátuma)

Preambulum:

A következő Általános szerződési feltételek határozzák meg azokat a rendelkezéseket, melyek a Interdate S.A. (Székhely: 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Fax: 0036 15777183, E-mail: ugyfelszolgalat@c-date.hu) (a továbbiakban „C-Date”) által nyújtott C-Date szolgáltatások használatát meghatározzák. A következő Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak valamennyi felhasználóra függetlenül attól, hogy ingyenesen vagy díjfizetés ellenében, Magyarországon belül vagy kívül veszik-e igénybe a C-Date szolgáltatásait. Az Általános szerződési feltételek a szerződés szerves részét képezik. Ha az ügyfélnek eltérő Feltételei és kikötései vannak, akkor ezek nem kerülnek elfogadásra. A regisztrációval, az ügyfél megerősíti, hogy elolvasta és elfogadta az Általános szerződési feltételeket. Oly módon fogadja el az ügyfél az Általános Szerződési Feltételeket, hogy a beleegyezése kinyilvánítása céljából a regisztráció során megadott gombra kattint.

Megjegyzés: A luxemburgi lakhellyel rendelkező ügyfeleknek nem biztosítjuk a szolgáltatásunkat. Ha luxemburgi lakos, akkor nem engedélyezett a regisztráció a szolgáltatásra. A 10. cikkely (2), 2. (3), 6. (5), 6. (1) 2. bekezdés, 4. (2) Az ÁSZF 2. mondata már nem vonatkozik a Luxemburgban élő fogyasztóra/ügyfélre.

1. A szerződés tárgya

(1) Ezen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák, hogyan használhatják a regisztrált felhasználók a C-Date által a webhelyén/alkalmazásán nyújtott szolgáltatásokat. Kizárólag a 18. életévet betöltött ügyfelek vehetik igénybe a C-Date szolgáltatásait; ezen életkor alatti személyek számára nem engedélyezett a használat.

(2) Azzal a feltétellel teszi a C-Date a felhasználói számára lehetővé a szolgáltatásaihoz való hozzáférést, hogy a regisztráció során kitöltenek egy speciális kritériumok által szerkesztett kérdőívet.

(3) Más személyes adatokkal együtt, az ügyfélnek a kérdőív kérdéseire adott válaszainak tárolása az Interdate S.A. adatbázisában történik és azok összehasonlíthatóak valamennyi Interdate S.A. ügyfél adataival. Az összehasonlítás alapját az Interdate S.A. által kifejlesztett matematikai algoritmus képezi két ügyfél profil összeegyeztethetőségének meghatározására. Az ügyfél profiljának az adatbázisban szereplő valamennyi ügyfél adataival való összehasonlításával egy olyan listát kínálunk, melyen az adatbázisban szereplők közül azok találhatóak meg, akikhez a legjobban hasonlít (kapcsolatfelvételi javaslat).

(4) A szerződés magyar nyelven köthető meg.

(5) A tárgybeli szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek. A szolgáltató a szerződéseket iktatja és Ön jogosult szerződéséhez utóbb hozzáférni – az adatvédelmi jogszabályokban a személyes adatok megőrzési idejére vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve.

2. A szerződés megkötése

A szerződés megkötéséhez, azaz a szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi lépések megtétele szükséges: (Részletesebb információkért kérjük, hogy olvassa el a további bekezdéseket.)

1. Regisztráció. (Amennyiben mobil applikáció segítségével kíván regisztrálni, kérjük, töltse le a 2 (1). pontban megnevezett alkalmazásokat.)

2. Megerősítés. Miután valamennyi szükséges adat bevitele megtörtént, kérjük, hogy erősítse meg regisztrációját a vonatkozó megerősítő gombra történő kattintással, amely egyben az Általános Szerződési Feltételek megismerését és elfogadását, valamint az Adatkezelési tájékoztató tudomásul vételét is jelenti.

3. Fizetési kötelezettségek elfogadása. E rész kizárólag a díjköteles szolgáltatások esetében irányadó. A szerződés a fizetési kötelezettségek megerősítését kifejező gombra történő kattintással jön létre.

A szükséges lépések megtételét követően egy visszaigazolást küldünk az Ön részére. A szerződés megkötése érdekében további lépések megtételére nincs szükség.

(1) Csak az ügyfél regisztrálását követően vehető igénybe a C-Date szolgáltatása. A regisztráció ingyenes. Ezáltal az ügyfél egy nem díjalapú szerződéses kapcsolatra lép a C-Date szolgáltatójával, melyre ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek. A regisztrálást követő alapszolgáltatás is ingyenes, úgymint kapcsolatfelvételi javaslatok kapásának lehetősége.

(2) Ezenkívül a C-Date a díjalapú Prémium Tagság formájában további szolgáltatásokat is kínál, mint például a kapott kapcsolatfelvételi javaslatok elfogadása. A C-Date mindig előzetesen értesíti az ügyfelet, mielőtt fizetős szolgáltatást venne igénybe, beleértve a felmerülő díjakat, és a fizetendő összeget. Az ügyfél választja ki az előfizetési időszakok közül, hogy mennyi ideig akar a szolgáltatásra előfizetni. Az ügyfél által előfizetett időszak meghosszabbítása automatikusan történik meg a 6 (4) szakasz alapján (pl. hat hónappal). Az ügyfél fizetős szerződéses kapcsolatra lép a fizetési adatai beírásával, majd a „Fizetés” gombra kattintással. A megfelelő díj megfizetését követően az ügyfél használhatja a fizetős szolgáltatásokat. Általában, minden más szolgáltatás ingyenes.

(3) A C-Date fenntartja a jogot az ügyfélnek a C-Date szolgáltatásaihoz való hozzáférés zárolására, ha az ügyfél úgy használja a szolgáltatást, hogy az törvénytelen vagy megszegi ezen Általános szerződési feltételekben meghatározott kötelezettségeket. Azonban a hozzáférésnek a fenti okokból történő zárolása nem érinti a zárolt ügyfélnek a megvásárolt szolgáltatásért való fizetési kötelezettségét. Ilyen esetben bármely maximum 350 eurós, a C-Date számára már megfizetett összeg büntetésként nem kerül visszafizetésre. A C-Date fenntartja a kifejezett jogot maximum 350 eurós átalányösszegű büntetés kiszabására az olyan ügyfelek esetében, akik nem egyenlítik ki a tartozás összegét vagy az összeg nem éri el a 350 eurót. Ez nem zárja ki az igény érvényesítését a ténylegesen okozott nagyobb veszteségekért.

(4) Elvileg a nap 24 órájában rendelkezésre áll a C-Date által biztosított szolgáltatás. Éves szinten 99,5% a rendelkezésre állási arány. Ez nem foglalja magában a karbantartás és a szoftverfrissítések miatti leállási időt, továbbá az olyan tényezőket, melyekre a C-Date nem rendelkezik ráhatással, mint például az internetszolgáltatás elérhetetlensége, mely esetben harmadik fél a hibás vagy vis major esetén. Azt ajánlja a C-Date az ügyfeleinek, hogy a legújabb (böngésző) technológiát használják és megfelelően állítsák be a böngészőt (JavaScript program, sütik és előugró ablakok engedélyezése) a legjobb C-Date élmény biztosítása érdekében. Ha nem frissített vagy nem szabványos technológiát használ, akkor a C-Date nem garantálhatja valamennyi szolgáltatás és funkció helyes működését.

(5) Az alábbi technikai eszközök nyújtanak segítséget az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához:

 • a regisztráció során gondoskodunk arról, hogy minden kötelező mező kitöltésre kerüljön;
 • amennyiben valamely szükséges információ hiányzik, figyelmeztetés jelenik meg az oldal szélén;
 • néhány mező (pl. e-mail cím) esetében ellenőrizzük a bevitt adatok formátumának megfelelőségét, s szükség esetén figyelmeztetés jelenik meg az oldalon;
 • továbbá bármikor lehetősége van ügyfélszolgálatunkkal (a fenti elérhetőségeken keresztül) felvenni a kapcsolatot.

3. Használati feltételek

(1) Az ügyfél megerősíti, hogy betöltötte a 18. életévét, azaz nagykorú és így minden tekintetben jogosult arra törvényesen megkösse e szerződést. Kérésre az ügyfélnek igazolnia kell a nagykorúságát az útlevele vagy személyi igazolványa, továbbá a regisztráláskor használt bankszámla- vagy hitelkártya másolatának a bemutatásával.

(2) Az ügyfél által megvásárolt előfizetés nem osztható meg más személyekkel, illetve nem ruházható át. Az ügyfél gondoskodik arról, hogy kiskorú személyek ne férhessenek szándékosan vagy hanyagságból a szolgáltatáshoz. Kizárólagosan az ügyfél felelős azért, hogy bizalmasan kezelje a számára biztosított hozzáférési adatokat, hogy ne férhessenek ahhoz kiskorú családtagok, barátok, ismerősök és egyéb harmadik felek.

(3) Az ügyfélnek időben tájékoztatnia kell a C-Date szolgáltatóját a szerződés céljának teljesítéséhez szükséges személyes adatok változásáról. Ez különösen érvényes a C-Date szolgáltatással kapcsolatosan használt hitelkártya vagy bankszámla érvényessége lejárati dátumára.

(4) Az ügyfél vállalja az adatok titkos és bizalmas kezelését. A készítő kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül a felhasználó nem terjesztheti, nem teheti közzé, nem adhatja át harmadik feleknek, illetve nem adhat harmadik felek számára hozzáférést a következőkben:

 • bármely más ügyfelekkel a C-Date szolgáltatási platformján keresztül folytatott beszélgetés(eke)t;
 • bármely olyan személyes adatot (címeket, neveket, telefon- és egyéb számokat beleértve), mely a C-Date szolgáltatás ügyfeleivel kapcsolatos, tekintet nélkül arra, hogyan hogyan és kitől jutott hozzá;
 • fényképekről, szövegekről és üzenetekről készült másolatokat, melyekhez a szolgáltatáson keresztül nyert hozzáférést.

(5) Az ügyfél vállalja, hogy kizárólag magáncélokra használja a szolgáltatásokat, azaz kizárólag más személlyel való kommunikáció céljára. Szigorúan tilos kereskedelmi, ipari célra használni a szolgáltatási platformot. Ez elsősorban, de nem kizárólagosan magában foglalja a szolgáltatás áruk vagy szolgáltatások hirdetésére vagy kínálására használatát, továbbá információk harmadik felek előtti felfedését/terjesztését. Ha az ügyfél üzleti célokra használja a C-Date szolgáltatást vagy kereskedelmi célokra használja a rá bízott információkat és adatokat, akkor a kártérítési igény korlátozása nélkül, minden egyes bizonyított szerződésszegés esetén 2500 eurós kötbért köteles fizetni, bármilyen kártérítési igény nélkül.

(6) Az ügyfél vállalja, hogy más C-Date ügyfelek védelme érdekében eleget tesz az Általános Szerződési Feltételeknek. Az ügyfélnek tilos a C-Date szolgáltatással való visszaélés. Ez azt jelenti, hogy különösen (de nem kizárólagosan) tilos az ügyfélnek:

 • olyan bántó vagy más módon törvénytelen anyagnak a felhasználói profilban való elhelyezése, mely sérti az emberi méltóságot/jogokat és/vagy más ügyfelek általános személyes jogait, továbbá az ilyen anyagnak a C-Date szolgáltatása útján történő terjesztése (különös tekintettel a gyalázó, becsületsértő és/vagy pornográf anyagra);
 • csalás céljából C-Date ügyfelekkel való kapcsolatba lépés;
 • ügyfelek bármely módon való kényszerítése vagy rájuk más nemkívánatos módon való nyomásgyakorlás.

(7) Vállalkozik arra az ügyfél, hogy nem csinál olyan dolgot, mely bármely módon veszélyezteti vagy megakadályozza a C-Date szolgáltatás való zavartalan működését és az ahhoz való folyamatos hozzáférést. Ez különösen magában foglalja, de nem korlátozódik a következőkre:

 • tömeges üzenetküldés;
 • fertőzött fájlok, szoftver vagy más adat ügyfél profilba mentése, illetve ezeknek a szolgáltatáson keresztüli terjesztése;
 • olyan anyagnak (képek, szöveg, szoftver stb.) az ügyfél profilba mentése vagy a szolgáltatáson keresztüli terjesztése, amely harmadik fél szerzői jogát sérti és/vagy mellyel kapcsolatosan az ügyfél nem rendelkezik használati joggal.

(8) Amikor indokolt, akkor a C-Date ellenőrizheti a szolgáltatás jogosulatlan vagy illegális használatát, továbbá ellenőrizheti a szolgáltatáson keresztül terjesztett vagy az ügyfél profilba mentett információ vagy anyag megfelel-e az előzőekben megjelölt feltételeknek és/vagy egyéb vonatkozó jogszabályoknak, a C-Date szolgáltatás zavartalan működése és elérhetősége biztosításának céljából. A C-Date, azonban nem kötelezhető ilyen ellenőrzések végzésére. Szerződésszegés esetén a C-Date jogosult az illető anyag módosítására vagy törlésére, illetve a szolgáltatáshoz való hozzáférés zárolására. Kétség esetén a C-Date hozza meg a végső döntést a kérdéses használat megengedhetőségéről. Polgári és jogi eljárást indít a C-Date szolgáltatások jogosulatlan használata/hasznosítása esetén.

(9) Az ügyfél köteles bármely a C-Date számára küldött értesítést az illető webhelyen/alkalmazásban megadott e-mail (mint ugyfelszolgalat@c-date.hu) vagy faxon küldhet értesítéseket (Fax: 0036 15777183) vagy postai címre küldeni (Interdate S.A., 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg), kivéve azt az esetet, amikor ezen Általános Szerződési Feltételekben vagy a webhelyeken/alkalmazásokban kifejezetten más kapcsolattartási csatorna van az ügyfelek számára kijelölve. Általában a megjelenítési sablonok használatával küld értesítéseket a bejelentkezett ügyfelek számára a C-Date. A C-Date az ügyfél profilba mentett e-mail cím segítségével is kapcsolatba léphet az ügyfelekkel.

(10) Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a C-Date webhely/alkalmazás számára feltöltött valamennyi tartalom az összes olyan felhasználó számára elérhető, aki szerepel az ajánlott partnereik listáján. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a más ügyfelek a Interdate S.A. más webhelyeinél/alkalmazásainál vagy együttműködő partnereknél vannak regisztrálva a Interdate S.A. által nyújtott szolgáltatások esetén. Fordítva, a számára ajánlott partnerlistán belül, az ügyfél élvezi ezen központi Interdate S.A. adatbázis előnyeit a más tartományokon keresztül elérhető szolgáltatások esetén is.

(11) Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy C-Date üzeneteket küldhet helyette, hogy megkönnyítse az ügyfél számára az első lépések megtételét a platformon és támogassa a tagok közötti kommunikációt. Az ügyfél bármikor inaktiválhatja e funkciót a profilján.

(12) A C-Date törvényi rendelkezés alapján főszabályként mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól. Ezért a C-Date nem kíván számlát kibocsátani. A C-Date szolgáltatásai igénybevételére csak azon ügyfél jogosult, amely számla igénnyel nem kíván élni a C-Date felé.

4. Panaszkezelés

(1) A C-Dateáltal nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos kifogását, illetve panaszát az ügyfélszolgáltunk fenti elérhetőségein keresztül nyújthatja be.

(2) Kérjük, hogy küldje meg számunkra a panasszal kapcsolatos valamennyi rendelkezésére álló információt annak érdekében, hogy panaszát ügyfélszolgálatunk teljes körűen ki tudja vizsgálni.

(3) Az írásbeli panaszokat – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – beérkezésüktől számított 30 napon belül kivizsgáljuk.

(4) Amennyiben panaszát elutasítjuk, Önt megfelelően tájékoztatjuk írásban arról, hogy mely hatósághoz illetve békéltető testülethez fordulhat.

(5) A C-Date megfelelő lépéseket tesz az esetleges sérelmek orvoslása érdekében.

(6) Amennyiben Ön úgy gondolja, hogy fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogai sérültek, jogosult a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulni. További információért kérjük, látogasson el az alábbi weboldalra: https://jarasinfo.gov.hu

(7) Ön jogosult továbbá lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti békéltető testület eljárását kezdeményezni. További információt a következő weboldalon talál: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

(8) Online fogyasztóvédelmi problémáját jogosult az Európai Unió fogyasztóvédelmi vitarendezés tekintetében illetékes szervéhez benyújtani. Részletes információkért kérjük, kattintson az alábbi linkre: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

5. Fizetésfeldolgozás, ellenvetések

(1) Az összeg terhelése vagy a számla kézhezvételét követő legkésőbb hat héten belül kell az ügyfélnek írásban kifogást emelnie a terhelt vagy számlázott összeg ellen, és azt indokolnia a C-Date szolgáltatás számára. Ha az ügyfél nem emelt indokolt kifogást ezen 6 héten belül, akkor elfogadottnak tekintettek a terhelt vagy számlázott költségek.

(2) Nem jogosítja fel az ügyfelet panaszra a szolgáltatásra gyakorolt lényegtelen zavaró hatás. Fizetős szolgáltatás esetén akkor fordul elő lényegtelen zavaró hatás, amikor maximum két egymást követő napon nem tudja a felhasználó használni a fizetős szolgáltatást. Továbbá csak akkor indokolt egy panasz, ha a C-Date felelős a szolgáltatás elérhetetlensége miatt ezen Általános Szerződési Feltételek 9. szakasza szerint.

(3) A következő panaszok tekinthetőek indokoltnak: olyan időszakra lett meghosszabbítva az ügyfél által a 2 (2) szakasz alapján vásárolt előfizetési időszak, melyet az ügyfél indokoltan kifogásolt. Arra is jogosult az ügyfél, hogy öt munkanapos türelmi időt szabjon meg az Általános szerződési feltételek szerinti fizetés megfelelő teljesítésére és a 7 (5) szakasz szerinti jóváírási értesítést kérjen. Ha ezen türelmi időszak végéig nem szűnik meg a panasz oka, akkor az ügyfél jogosult a szerződés felmondására. A 7 (5) szakasz szerint történik a fel nem használt egyenleg visszatérítése.

(4) Ha az ügyfél elmulaszt egy fizetést vagy hátraléka van, akkor a C-Date fenntartja a jogot, követelésbehajtó vállalat szolgáltatásának az igénybevételére és ennek a költségeinek az ügyfélre hárításra. Arra is fenntartja a jogot a C-Date, hogy olyan kamatot számítson fel a hátralékokra, melynek mértéke összhangban van a jogszabályi rendelkezésekkel.

(5) A C-Date fenntartja azon követelés jogát, hogy a felhasználó fizesse meg a hitelkártyás fizetés jogosulatlan visszavonásának vagy a beszedési megbízással fizetés indokolatlan akadályozásának költségeit a törvény által engedélyezett mértékig az ügyfél fizesse.

(6) Az ügyfél fenntartja a beszámítás és visszatartás érvényesítésének a jogát a C-Date céggel szemben, de csak abban az esetben, amikor a jogcíme jogilag megalapozott, vitathatatlan vagy elismert.

6. Adatvédelem

Itt található meg az Adatvédelmi nyilatkozatunk: https://www.c-date.hu/info/adatvedelmi-nyilatkozat.html

7. A szerződés felmondása és meghosszabbítása

(1) Az ügyfél bármikor és indoklás nélkül felmondhatja a nem díjalapú szerződéses kapcsolatot, melyet a 2 (1) Szakasz szerinti regisztrálással létesített. A szerződéses kapcsolat felmondása a C-Date webhelyén/a megfelelő C-Date alkalmazásban található „Beállítások” részében található „Profil inaktiválása” hivatkozásra kattintás után egyszerű kijelentkezéssel történik. Az alkalmazás eltávolítása nem törli a profilt. A kijelentkezéskor törlésre kerülnek az ügyfél profillal kapcsolatos adatok. A C-Date is jogosult a 2 (1) szakaszban leírt szerződéses kapcsolat tetszőleges időben, két hetes határidővel való felmondására. A 2 (1) szakasz értelmében a nem díjalapú szerződéses kapcsolat felbontása nem érinti a 2 (2) szakasz szerinti díjalapú szerződéses kapcsolatot; a 7 (3) szakasz rendelkezései az irányadóak a díjalapú szerződéses kapcsolat esetén. A felmondás esetén, az ügyfél – akik a 2 (2), illetve a 2 (1) szakasz szerinti szerződéses kapcsolatra is lépett – az előfizetési időből fennmaradt időre mondja fel a szolgáltatás használatát, azaz az ügyfél nem kap a kifizetett díjakból visszatérítést.

(2) Azon a webhelyen is felmondhatja a díjalapú szerződéses kapcsolatot az ügyfél, melyen a 2 (2) szakasz szerinti szerződéses kapcsolatot létesítette, az előfizetési időszak befejezése előtti minimum 14 napos felmondási idővel, illetve – ha az előfizetés megvásárlásakor más felmondási idő került meghatározásra – a megadott időn belül.

Kizárólag akkor érvényes a díjalapú szerződéses kapcsolat felmondása, ha az egyértelműen, írásban történik. Ha egy „internetes felmondási eljárás” technológiailag lehetséges, akkor az ügyfél a C-Date webhelyén található megfelelő hivatkozás használatával is felmondhatja a szerződéses kapcsolatot. Az egyértelmű azonosítás megkönnyítésére és a helytelen használat elleni védelemként az ügyfélnek minden esetben olvasható formában (NAGYBETŰKKEL) meg kell adnia legalább a teljes nevét, az országot, ahol a C-Date szolgáltatását használja, a C-Date szolgáltatásnál történt regisztrálása során megadott e-mail címét és a felhasználónevét (vagy a hozzárendelt kapcsolattartási azonosítót), mivel ezek megadása feltétlenül szükséges az írásos felmondási értesítés esetében.

A következő címre kell a felmondást küldeni:

Interdate S.A. C-Date Customer Service / Termination 13 rue du Commerce L-1351 Luxemburg Luxembourg

Fax: 0036 15777183

A 2 (2) szakasz szerinti díjalapú szerződéses kapcsolat felmondása nem érinti a 2 (1) szakasz szerinti nem díjalapú szerződéses kapcsolatot.

(3) Továbbá a C-Date jogosult értesítés nélküli rendkívüli felmondásra, ha az ügyfél megszegi a 3 (1) - (7) szakasz szerinti használati szabályokat és törvénytelenül használja a szolgáltatást. Ebben az esetben a C-Date jogosult az ügyfélnek a szolgáltatáshoz való hozzáférésének zárolására. Ha szerződésszegés miatt zárolva van az ügyfél szolgáltatáshoz való hozzáférése és a felhasználó mind díjalapú, mind nem díjalapú szerződésre lépet, bármely fel nem használt időalapú szolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos jóváírást a szerződésszegések megakadályozása érdekében átalány szolgáltatási díjként visszatartja a C-Date. Jóváírás nem kerül visszafizetésre.

(4) A megadott előfizetési időszak lejárta után, a kapcsolattartási lehetőség és a 2 (2) szakasz szerinti, megfelelő szerződéses kapcsolat automatikusan meghosszabbításra kerül a kiválasztott vagy megadott előfizetési időszakkal (pl. három vagy hat hónap) feltéve, hogy az ügyfél nem mondja fel a szerződéses kapcsolatot az előfizetési időszak végét megelőző legkésőbb 14 nappal vagy díjalapú szerződés esetén az abban meghatározott idővel megelőzően. A felmondásnak tartalmaznia kell az ügyfél teljes nevét, illetve aliasát.

(5) A C-Date bármikor jogosult szolgáltatások részleges vagy teljes szüneteltetésére. Az olyan ügyfelek, akiknek a fel nem használt szolgáltatások miatt követelésük (jóváírási igényük) van, ha a C-Date szüntette meg a szolgáltatást, akkor a még fel nem használt szolgáltatással arányosan visszatérítést (jóváírást) kapnak.

8. Szellemi tulajdon

Valamennyi szöveg, grafika, felhasználói felület, megjelenítő felület, fénykép, védjegy, logó, hang, zene, rajz, gépi nyelvű program, eljárás, szoftver és egyéb technológia (együttesen „tartalomként” történik rájuk hivatkozás), mely a webhelyen/alkalmazásban és/vagy a C-Date szolgáltatásában kerül felhasználásra, különösen, de nem kizárólagosan a dizájnra, szerkezetre, összeállításra, koordinációra, kifejezésre, „megjelenésére és hangulatára” és az olyan tartalom elrendezésére vonatkozóan, mely a webhelyen/alkalmazásban található és/vagy a szolgáltatás tartalmazza a C-Date, illetve az illető tulajdonos kizárólagosok tulajdonát képezi, rendelkezik vele vagy licenceli és ezek a kereskedelmi, szerzői, szabadalmi és védjegy jog, továbbá a szellemi tulajdonjogok védelmére és a tiszteségtelen verseny korlátozására szolgáló egyéb jogok hatálya alá tartoznak. Bármely engedélyezett használat egyértelműen ezen Általános Használati Feltételek hatálya alá esik és a fent említett szellemi tulajdon csak a C-Date kifejezett, előzetes jóváhagyásával használható.Nem engedélyezett a weboldal/alkalmazás másolása, reprodukálása, közzététele, feltöltése, továbbadása, nyilvános hozzáférésének biztosítása, kódolása, fordítása, küldése vagy a webhely/alkalmazásnak, illetve annak részének bármely módon (a „tükrözést” beleértve) továbbítás más számítógépre, kiszolgálóra, webhelyre, alkalmazásba vagy más olyan hordozóra, mely közzétételre, terjesztésre vagy más kereskedelmi vállalkozás céljaira alkalmas kivéve azt az esetet, amikor ehhez a C-Date előzetesen kifejezett hozzájárulását adta.

9. Felelősség

(1) A C-Date nem garantálja egy kapcsolat létesítésének a sikerét a szerződéses időszak alatt, továbbá nem felelős azért, ha nem került sor kapcsolat létesítésére. Kapcsolat létesítésére nem rendelkezik befolyással a C-Date és az csak az ügyfelek kölcsönös hozzájárulásával létesíthető. Az C-Date garantálja, hogy megpróbál kapcsolatot létesíteni az ügyfelek között, továbbá ehhez szolgáltatást biztosít, azonban nem garantálja a kapcsolat létesítésének a sikerességét. Kérésre azonban a C-Date garantálja a díjfizetés alapú szolgáltatásokhoz való hozzáférés meghosszabbítását, ha az ügyfél nem kapott annyi kapcsolatfelvételi ajánlatot az előfizetési idő alatt, mely garantált volt a kérdéses előfizetési időszak alatt.

(2)AC-Date nem garantálhatja a becslések vagy személyiség teszt során az ügyféltől kapott nyilatkozatok pontosságát. Az eredmények és az ügyfél profilok összehasonlítása nagy mértékben a személyiség teszt során kapott információkon alapszik. A C-Date ezért nem vállalhat felelősséget az eredmények és az ügyfél profilok összehasonlításának a pontosságáért. A C-Date nem vállal felelősséget az ügyfél által a szolgáltatási platformon vagy a szolgáltatás segítségével adott információk pontosságáért.

(3) A C-Date nem felelős a harmadik felek által elkövetett törvénytelen cselekedetekért. Részleges a C-Date felelősségének a kizárása, de a következőket beleértve nem kizárólagosan:

 • a 3 (1) - (7) szakaszban meghatározott használati kötelezettségek más ügyfél általi megszegései;
 • harmadik fél általi jogosulatlan hozzáférés az ügyfél adatokhoz, melyet a szolgáltatás elleni hekkertámadás során szereztek meg;

(4) A C-Date nem garantálhatja a szolgáltatás megszakításoktól mentes folyamatos működését. A C-Date nem felelős az olyan hibás működésekért, hibákért vagy megszakításokért, melyeket vis major vagy olyan események idéztek elő, melyekért nem felelős a C-Date. A 5 (2) szakasz vonatkozik az olyan kisebb megszakításokra, melyekért a C-Date a felelős.

(5)A fentiektől eltérő más veszteségekért csak akkor felelős a C-Date, ha azok a végrehajtó szervek, alkalmazottak és megbízott ügynökök szándékossága vagy vétkes hanyagsága miatt következtek be és e felelősség arányos azzal, amivel más okok mellett a C-Date hozzájárult a veszteséghez.

(6)Csak halálos sérülés, személyi sérülés vagy egészségkárosodás, illetve lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén felelős a C-Date apró hanyagságokért. Lényeges szerződéses kötelezettség megszegése esetén a felelősség az ilyen szerződések esetén tipikus előrelátható károkra korlátozódik.

(7)Más esetben kizárt a felelősségvállalás.

10. Elállási jog, elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

(1) díjköteles szolgáltatások vásárlása esetén a C-Dateweboldalán keresztül

Elállási jog gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

Elállási jog

Jogában áll a jelen szerződéstől 14 napon belül az okok megnevezése nélkül elállni.

Az elállási jog határideje a szerződés megkötésétől számított 14 nap. Elállási jogát a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja.

Az elállási jog gyakorlása érdekében kérjük, hogy e döntésére irányuló egyértelmű nyilatkozatát (postán, faxon vagy e-mailen) az alábbi elérhetőségeken küldje meg számunkra Interdate S.A., Ügyfélszolgálat/Elállás, 13 rue du Commerce, L-1351 Luxembourg, Luxembourg (Fax: 0036 15777183, E-mail: ugyfelszolgalat@c-date.hu) Ehhez használhatja a mellékelt elállási nyilatkozat nyomtatvány sablonját, ez azonban nem kötelező.

Az elállási határidő betartásához elegendő, ha az elállási jog gyakorlására vonatkozó közlését az elállási határidő lejárta előtt számunkra megküldi.

Az elállás következményei

Ha Ön eláll a jelen szerződéstől, kötelesek vagyunk minden számunkra továbbított kifizetését, a szállítási költségekkel együtt (az abból adódó járulékos költségek kivételével, hogy Ön az általunk kínált, kedvezőbb, standard szállítástól eltérő szállítási módot választott) haladéktalanul és legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor az Ön szerződéstől való elállásáról szóló közleménye hozzánk beérkezett, visszafizetni. A visszafizetés teljesítéséhez ugyanazt a fizetés módot alkalmazzuk, amelyet Ön az eredeti tranzakciónál is használt, kivéve, ha erről Önnel kifejezetten máshogy egyeztettünk; a visszatérítéssel kapcsolatban semmilyen esetben sem terhelik Önt költségek.

Amennyiben azt kérte, hogy a szolgáltatások nyújtása az elállás alatt kezdődjenek meg, akkor Ön köteles számunkra egy megfelelő összeget megfizetni, ami arányos az addig az időpontig, amikor Ön minket a jelen szerződéstől való elállási szándékéról értesített, már teljesített szolgáltatásoknak a teljes szerződéses terjedelemben előirányzott szolgáltatásokhoz viszonyított mértékével.

11. Általános tudnivalók

(1) Luxemburgban található a Interdate S.A. bejegyzett székhelye. A C-Date weboldalak üzemeltetése a C-Date szerverein történik.

(2) Ezen Általános Szerződési Feltételekre, valamint a C-Date és az ügyfél közötti valamennyi jogi kapcsolatra a magyarországi jog az irányadó. Más országok nemzeti fogyasztóvédelmi törvényei is alkalmazandóak a szükséges mértékben és nem változtathatóak meg kölcsönös megállapodással. A C-Date céggel kapcsolatos vitás esetekben a fogyasztó részvétele nélkül a Interdate S.A. székhelye szerinti bíróságok az illetékesek.

(3) Ha az Általános szerződési feltételek egy vagy több rendelkezése érvénytelenné válik vagy hiányos, akkor ez nem érinti a további rendelkezések érvényességét. Az ilyen érvénytelen vagy hiányos rendelkezést olyan rendelkezés helyettesíti vagy módosítja, mely a legjobban tükrözi az ilyen érvénytelen vagy hiányos rendelkezés szándékolt gazdasági célját.

(4) Az Általános Szerződési Feltételek módosítása által a C-Date jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek tetszés szerinti időben való módosítására. Akkor kerül sor ezen Általános Szerződési Feltételek módosítására, amikor a C-Date módosítja a nyújtott szolgáltatás tartalmát vagy jogi kötelezettségek miatt a C-Date cégnek a új jogszabályokhoz kell igazítania az Általános Szerződési Feltételeket. Módosítás esetén a C-Date kifejezetten felhívja az ügyfél figyelmét az illető módosításokra. Az ügyfél két héten belül fejtheti ki az Általános Szerződési Feltételek változtatásával kapcsolatos ellenvéleményét. A C-Date kifejezetten felhívja a figyelmet az ellenvélemény kifejtésének módjára és a rendelkezésre álló időre. Ha a megadott időn belül az ügyfél nem fejti ki az Általános Szerződési Feltételek módosítására vonatkozó ellenvéleményét, akkor az ellenvélemény kifejtésének határideje után vonatkoznak rá az Általános Szerződési Feltételek. Akkor lépnek hatályba a módosított Általános Szerződési Feltétek, amikor rendelkezésre állnak a webhelyen/alkalmazásban. Ez nem érinti a meglévő ügyfelek tagságának a felmondási lehetőségét. Ha az ügyfél folytatja a C-Date partnerkereső szolgáltatás használatát, akkor feltételezhető, hogy elfogadta a módosításokat. Ha az ügyfél ellenzi az Általános Szerződési Feltételek módosítását, akkor a C-Date jogosult 2 (1) szakaszban leírt nem díjalapú tagságának a megszüntetésére. Ebben az esetben is a C-Date fenntartja a jogot a szakaszban meghatározott díjalapú tagság automatikus meghosszabbításának ellenzésére. 7 (4). Ebben az esetben az akkor meghatározott előfizetési időszak végén fejeződik be a díjalapú tagság. Az illető előfizetési időszak vége előtt legkésőbb két héttel nyilvánítja ki a C-Date a díjalapú tagság meghosszabbításának esetleges ellenzését.

Kérjük az ügyfeleket, hogy ügyeljenek a legújabb verziók beszerzésére, melyek mindig rendelkezésre állnak a webhelyen/alkalmazásban. A javítások maradéktalan elfogadása szükséges a webhely/alkalmazás ügyfél általi használatához.